Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

 

Aplikacja na smartfony dla trasy AQUAVELO, została przygotowana w ramach realizacji projektu. pn. „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej- etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”.  Pozwala ona  każdemu użytkownikowi trasy rowerowej na pobranie informacji o jej przebiegu, parametrach, odległości do najbliższej miejscowości, obecnie mijanej „atrakcji” wraz z jej opisem, odległości do najbliższej wypożyczalni. Pozwala także zaplanować trasę, poprzez pełną informacje o poszczególnych odcinkach ich długości, stopniu trudności.

Aplikację można pobrać:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effortix.app370

 

Nazwa projektu: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

Rodzaj projektu: Flagowy

Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 15.02.2017 r.

Partner wiodący

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 40 09, fax +48 18 477 79 21

www.zgkp.muszyna.pl

Partner 1

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

tel. +48 18 262 22 03, fax +48 18 262 25 30

www.szczawnica.pl

Partner 2

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa

tel. +421 908 976 552, fax +421 052 428 36 53

www.lrz.sk(SK)o-zdruzeni

Partner 3

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

tel. +421 544 720 000, fax +421 544 720 000

www.bardejov.sk

Partner 4

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV

Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

tel. +421 054 472 2641, fax +421054 472 2641

www.bardejovske-kupele.sk

 

Opis projektu :

Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową (częściowo budowaną, częściowo prowadzoną po istniejących odcinkach mało uczęszczanych dróg) uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polsko-słowackiego. To pierwszy etap tworzenia rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje mieszkańców Doliny Popradu. Docelowo działania powinny doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich. Szlak rowerowy – prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po planowanych do wytyczenia i zbudowania, połączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę-Muszynę-Piwniczną-Szczawnicę-Vyzne Ruzbachy-Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele-Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i samowypływy wody mineralnej. Pętla w Hniezdne będzie się łączyć z inną pętlą budowaną w ramach projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” znacząco zwiększając oddziaływanie projektu oraz wzmacniając pozytywne efekty związane z rozwijaniem transgranicznego produktu turystycznego.

Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem PL-SK konkursu architektonicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać koncepcję, najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza. Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują szlak (mapa, strona internetowa), a także mobilna aplikacja, umożliwiająca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych w przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja będzie zawierała elementy związane z profilaktyką zdrowotną.

 

Wartość całkowita projektu: 5 187 225,80 €

Wydatki kwalifikowalne: 5 027 025,80 €

Wydatki niekwalifikowalne:160 200,00 €

w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 272 971,89 € (85%)

 

Udział partnera:

Związek Gmin Krynicko - Popradzkich: 2 215 296,68 €

w tym z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 855 377,16 € (85%)

Wkład własny: 327 419,52 € (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz 32 500,00 € (koszty niekwalifikowalne)

Miasto i Gmina Szczawnica: 530 309,30 €

w tym z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 429 087,90 € (85%)

Wkład własny: 75 721,40 € (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz 25 500,00 € (koszty niekwalifikowalne)

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa: 1 694 597,68 €

w tym z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 391 448,02 € (85%)

Środki z budżetu państwa: 163 699,77 € (10,00%)

Wkład własny: 81 849,89 € (5,00 %) oraz 57 600,00 €

Mesto Bardejov: 710 722,14 €

w tym z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 580 908,81 € (85%)

Środki z budżetu państwa: 68 342,21 € (10,00%)

Wkład własny: 34 171,12 € (5,00 %) oraz 27 300,00 €

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV: 19 000,00 €
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 150,00 € (85%)

Środki z budżetu państwa:  950,00 € (5,00%)
Wkład własny: 34 171,12 € (10,00 %) oraz 17 300 €

 

Okres realizacji projektu: 02.2017 r.– 30.09.2020 r.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarki Doliny Popradu poprzez wspólny rozwój miejscowości uzdrowiskowych i odejście od wzajemnego konkurowania na rzecz współpracy obszarowej i budowania silnej pozycji konkurencyjnej Uzdrowisk Popradzkich, w stosunku do obszarów uzdrowiskowych w Europie, w zakresie nowoczesnej oferty leczniczo-rehabilitacyjno-rekreacyjno-turystycznej. Pierwszym elementem, który ma zapoczątkować tworzenie wspólnego obszaru uzdrowiskowego jest budowa transgranicznej pętli rowerowej łączącej uzdrowiska.

W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów pogranicza.

 

 1. Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych ułatwi przemieszczanie się po obszarze.
 2. Połączenie pętlą rowerową dł. 230,91 km uzdrowiskowych miejscowości pogranicza PL-SK jest początkiem budowy rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe.
 3. Celem projektu, zgodnie wytycznymi światowymi, jest dążenie do integracji funkcji ekologicznych obszarów chronionych z ich rozwojem społeczno-gospodarczym – rower jako alternatywny środek komunikacji, edukacja ekolog. (oznakowanie, tablice inf.).
 4. Pozytywny wpływ na zwiększenie mobilności pracowników w regionie przygranicznym. Zwiększony napływ turystów przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego.
 5. Sieciowa infrastruktura komunikacyjna zwiększy mobilność turystów, co spowoduje ich bardziej równomierny rozkład i pełniejsze wykorzystanie bazy i oferty po obu stronach granicy.
 6. Wspólna realizacja projektu impulsem do nawiązywania szerszej współpracy i kreowania wspólnego produktu uzdrowisk. Pętla rowerowa uzupełni istniejącą ofertę obszaru, przyciągnie większą liczbę gości, zapewni bezpieczne warunki przemieszczania się, będzie alternatywą spędzania wolnego czasu oraz umożliwi zapoznania się z sąsiednią społecznością.
 7. Realizacja projektu (po stronie Słowackiej) w oparciu o stowarzyszenia grupujące mniejsze JST, wspólny system zarządzania i szerokie partnerstwo pozwolą zminimalizować dysproporcje w potencjale pomiędzy polskimi gminami, a słowackimi.
 8. Jednolity system oznakowania turystycznych ułatwi dostęp do informacji o atrakcjach turystycznych, zabytkach, ofercie turystycznej i kulturowej, zdrowym stylu życia.
 9. Oznakowanie całej pętli rowerowej oraz integracja z lokalnymi ścieżkami rowerowymi.
 10. Informacje wizualne na tablicach umieszczonych na całej trasie dotyczącej zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz aplikacja na telefony komórkowe zawierająca m.in. opisy fauny i flory, obszar chronionych, zabytków.
 11. Powstanie system wypożyczalni rowerów.

 


(SK) Názov projektu: Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu

Druh projektu: Vlajkový

Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020

Spolufinancovanie source: Európsky fond regionálneho rozvoja

Dátum dohody o financovaní projektu: 15.02.2017 r.

 

Vedúci partner:

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 40 09, fax +48 18 477 79 21

www.zgkp.muszyna.pl

 

Parnter 1:

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

tel. +48 18 262 22 03, fax +48 18 262 25 30

www.szczawnica.pl

Parnter 2

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa (SK)

tel. +421 908 976 552, fax +421 052 428 36 53

www.lrz.sk(SK)o-zdruzeni

 

Parnter 3

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

tel. +421 544 720 000, fax +421 544 720 000

www.bardejov.sk

Parnter 4

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV

Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

tel. +421 054 472 2641, fax +421054 472 2641

www.bardejovske-kupele.sk

Popis projektu:

Predmetom projektu je prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklookruhu (čiastočne budovaného, čiastočne vedeného po existujúcich úsekoch ciest s nízkou intenzitou dopravy). Je to prvá etapa tvorenia európskeho identifikovateľného priestoru s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve a duchovnosti a tradíciách obyvateľstva Doliny Popradu. Účelom aktivít je vytvorenie identifikovateľnej poľsko-slovenskej značky popradských kúpeľných miest. Cyklistický chodník – vedený čiastočne po existujúcich trasách (vrátane EuroVelo), čiastočne po trasách naplánovaných na vytýčenie a výstavbu, spojí kúpeľné miesta pohraničia (Krynicu-Muszynu-Piwnicznu-Szczawnicu-Vyšné Ružbachy-Starú Ľubovňu-Lubovnianske Kúpele-Bardejov-Bardejovské Kúpele). Trasa bude prechádzať cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny (národné parky a rezervácie) a bude zahŕňať významné pamiatky drevenej architektúry, pijárne a pramene minerálnych vôd. Okruh sa v obci Hniezdne spojí s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu „Hist.-kultúr.-prírod. Trasa okolo Tatier” a významne zvýši dopad projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turist. produktu. Celá trasa bude označená jednotným spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Koncepcia značenia a opisu trasy je efektom PL_SK architektonickej súťaže, ktorá umožnila spomedzi viacerých prác vybrať koncepciu najlepšie zachytávajúcu charakter projektu a špecifické prvky oblasti pohraničia. Doplnením plánovaného okruhu bude rad propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať trasu (mapa, internetová stránka), a mobilná aplikácia, ktorá umožní plánovať a využívať cyklotrasu, spoznávať prírodné, krajinné a architektonické atrakcie na trase a v jej okolí. Aplikácia bude obsahovať aj prvky spojené so zdravotnou profylaxiou.

Celková hodnota: 5 187 225,80 €

Oprávnené výdavky: 5 027 025,80 €

Neoprávnené výdavky: 160 200,00 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 4 272 971,89 € (85%)

Podiel partnera:
Związek Gmin Krynicko - Popradzkich: 2 215 296,68 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 1 855 377,16 € (85%)

Vlastný vklad: 327 419,52 € (15% oprávnené výdavky) oraz 32 500,00 € (Neoprávnené výdavky)

 

Miasto i Gmina Szczawnica: 530 309,30 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 429 087,90 € (85%)

Vlastný vklad: 75 721,40 € (15% oprávnené výdavky) oraz 25 500,00 € (Neoprávnené výdavky)

 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa: 1 694 597,68 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 1 391 448,02 € (85%)

Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 163 699,77 € (10,00%)

Vlastný vklad: 81 849,89 € (5,00 % oprávnené výdavky) oraz 57 600,00 € (Neoprávnené výdavky)

 

Mesto Bardejov: 710 722,14 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 580 908,81 € (85%)

Prostriedky zo štátneho rozpočtu  68 342,21 € (10,00%)

Vlastný vklad – 34 171,12 € (5,00 % % oprávnené výdavky) oraz 27 300,00 € (Neoprávnené výdavky)

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV: 19 000,00 €

Európsky fond regionálneho rozvoja 16 150,00 € (85%)

Prostriedky zo štátneho rozpočtu 950,00 € (5,00%)

Vlastný vklad (Súkromné) – 34 171,12 € (10,00 % oprávnené výdavky) oraz 17 300 € (Neoprávnené výdavky)

 

Obdobie realizácie projektu: 02.2017 r.–30.09.2020 r.

Cieľom projektu:

Hlavným cieľom projektu je hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky. Prvým prvkom, ktorý má začať vytvárať spoločnú kúpeľnú oblasť je výstavba cezhraničného cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta.

 

Akým sposobom prispeje realizácia projektu k riešeniu identifikovaných problémov pohraničia?

 1. Rozšírená sieť cyklochodníkov zjednoduší premiestňovanie sa po danom území.
 2. Prepojenie kúpeľných miest pomocou cyklotrás v dĺžke 230,91 km v rámci PL-SK pohraničia je začiatkom tvorby v rámci Európy identifikovateľnej oblasti s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými kapacitami vychádzajúcimi z prírodných hodnôt.
 3. Cieľom projektu, v súlade so svetovými smernicami, je snaha o integráciu ekologických funkcií chránených území a ich socio-ekonomického rozvoja – bicykel ako alternatívny dopravný prostriedok, ekologické vzdelávanie (značenie, inf. tabule).
 4. Pozitívny dopad na zvýšenie mobility pracovníkov v prihraničnom regióne. Zvýšený počet turistov napomôže sociálno-ekonomickému rozvoju.
 5. Sieťová dopravná infraštruktúra zvýši mobilitu turistov, dôjde tak k rovnomernému rozloženiu a plnšiemu využitiu základne a ponuky na oboch stranách hranice.
 6. Spoločná realizácia projektu je impulzom pre nadväzovanie širšej spolupráce a tvorbu spoločného kúpeľného produktu. Cyklookruh doplní existujúcu ponuku, pritiahne väčší počet hostí, zaistí bezpečné podmienky prepravy, bude predstavovať alternatívny spôsob trávenia voľného času a umožní zoznámiť sa so susediacou spoločnosťou.
 7. Tvorba projektu (na SK strane) s pomocou združenia zoskupujúceho menšie JÚS, spoločný systém riadenia aširoké partnerstvo umožní minimalizovať disproporcie v potenciáli medzi poľskými gminami a slovenskými obcami.
 8. Komplexný systém turistického značenia zjednoduší prístup k informáciám o turistických atrakciách, pamiatkach, turistickej a kultúrnej ponuke, zdravom životnom štýle.
 9. Značenie celého cyklookruhu a prepojenie s miestnymi cyklochodníkmi.
 10. Vizuálne informácie na tabuliach umiestnených na celej trase o kultúrnom a prírodnom dedičstve a aplikácia pre mobilné telefóny obsahujúca opis fauny a flóry, chránených oblastí a pamiatok.

REALIZACJA

Okres Realizacji

Projekt był realizowany od początku 2017 r, a został ukończony 30.09.2020r.

 

W ramach projektu ukończono pętle rowerową o długości 230,91 km (w tym 79,88 km. na terenie ZGKP).

Szlak rowerowy – prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po wytyczonych i zbudowanych. Łączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę -Muszynę -Piwniczną -Szczawnicę -Vyzne Ruzbachy- Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele -Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa przebiega przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie, samowypływy wody mineralnej.

 

Część realizowana przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich (ZGKP)

Przebieg trasy PW

Na obszarze gmin będących beneficjentami projektu w ramach Związku Gmin Krynicko-Popradzkich tj. Krynicy-Zdroju, Muszyny, Piwnicznej-Zdroju oraz Rytra wybudowano, wyremontowano i wytyczono 79,88 km. trasy pętli rowerowej, realizowanej w ramach projektu.

Od granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Muszynka trasa została poprowadzona przez następujące punkty węzłowe:

a) granica państwa – Muszynka – Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego, Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka);

b) Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie

c) dalej po stronie słowackiej zrealizowane przez Partnera słowackiego Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa zrzeszającego gminy po słowackiej stronie granicy): Legnava – M. Lipník - Sulín - Mníšek nad Popradem);

d) Łomnica – Piwniczna (os. Jarzębaki, os. Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki, most Garbaty, Kazimierza Wielkiego, Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły, os. Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza;

e) dodatkowa pętla - odgałęzienie w kierunku Rytra - Sucha Struga, Wzgórze Zamkowe, Obidza;

f) dalej trasa przebiega przez tereny gminy Szczawnica i stroną słowacką do granica państwa (Čirč(SK)Leluchów) – Muszyna (Zapopradzie).

Na obszarze poszczególnych gmin przebiegają następujące długości odcinków:

Krynica-Zdrój – 18 km;

Muszyna - 17,23 km;

Piwniczna-Zdrój – 26 km;

Rytro - 18,65 km.

 

Ukończone zadania

W ramach części inwestycyjnej powstało 7,52 km nowej trasy o nawierzchni asfaltowej, 1 km w kostce bezfazowej 0,53 km zostało utwardzone z użyciem kruszyw mineralnych, zaś pozostałe 70,83 km zostało wyznaczone znakami poziomymi i pionowymi na istniejących odcinkach dróg lokalnych i pieszo-jezdnych o małym natężeniu ruchu.

 

Ważnym elementem na wyznaczonej trasie była budowa trzech kładek w przebiegu krynickiego odcinka trasy. Było to konieczne, aby móc prowadzić trasę rowerową w rejonie odseparowanym od ruchu pojazdów mechanicznych i móc włączyć się w jej ślad wyznaczony na granicy Krynicy-Zdroju i Muszyny.

 

Inwestycja budowy i znakowania ścieżek została podzielona na 14 zadań. Zadanie te zostały ukończone w 2019 r.

Istotnym zadaniem była budowa elementów małej architektury, jej elementy zostały zaprojektowane przez Wykonawcę wyłonionego w konkursie architektonicznym. Na terenie ZGKP zamontowano: 10 tablic pamiątkowych, 28 ławek i koszy na śmieci, 5 stojaków rowerowych, 80 znaków kierunkowych oraz 3 toalety. W ramach tego zadania wybudowano także Miejsca Odpoczynku Rowerzystów, na terenie ZGKP powstały cztery takie obiekty.

 

Aplikacja na smartfony została przygotowana przez partnerów słowackich (LRZ). Pozwala ona każdemu użytkownikowi trasy rowerowej na pobranie informacji o jej przebiegu, parametrach, odległości do najbliższej miejscowości, obecnie mijanej atrakcji turystycznej wraz z jej opisem. Pozwala także zaplanować trasę, poprzez pełną informacje o poszczególnych odcinkach ich długości, stopniu trudności.

Aplikację na smartfony można pobrać ze strony dedykowanej trasie AQUAVELO https:(SK)(SK)www.aquavelo.eu(SK)index.php(SK)pl(SK). Będąc na miejscu, można pobrać ją także za pomocą kodu QR z tablic pamiątkowych, ewentualnie z mapy.

Na terenie gmin dystrybuowana jest także mapa z przebiegiem trasy oraz opisem atrakcji turystycznych w jej przebiegu.

Trasa biegnąca przez najciekawsze miejscowości Sądecczyzny i łącząca je przełomami rzek Popradu i Dunajca, a także górskimi odcinkami daje sposobność rekreacji osobom o różnych możliwościach wysiłkowych i zainteresowaniach. Należy wspomnieć, że cieszy się ona dużą popularnością i panuje na niej spory ruch, nie tylko w weekendy, ale także w pozostałe dni tygodnia od godzin porannych do wieczornych.

 

Wszelkie działania inwestycyjne w ramach projektu po stronie słowackiej zostały ukończone w 2019 r. Natomiast Partnerzy ze strony polskiej (ZGKP i MiGU Szczawnica) ukończyli zadania we wrześniu 2020r, a całość projektu zakończyła się 30.09.2020r.

 

FOTORELACJE