Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(transmisja obrad Sesji Zgromadzenia Związku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zarząd Związku Gmin Krynicko - Popradzkich z siedzibą w Muszynie przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna,
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Ireneusz Leszyński tel. 18 4777922, e-mail: ileszynski@muszyna.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w szczególności w art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”, a także art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, cech szczególnych oraz barwy głosu i przekazanych przez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Krynicko – Popradzkich w Muszynie, 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych,
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 2. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; nie ma zastosowania także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 3. przenoszenia danych – prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – chyba, że administrator jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,
 2. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

pobierz plik PDF