Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ZGKP.ZP.271.1.2016
Wyniki postępowań
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu „Konkurs na opracowanie koncepcji Systemu Identyfikacji Wizualnej dla projektu Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu, w tym w szczególności elementów małej architektury, systemu informacyjnego oraz standardu opisu tras”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZGKP.ZP.271.4.2016
Wyniki postępowań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: Świadczenie doradztwa prawnego na etapie przygotowawczym w ramach projektu flagowego pt. Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu zgłaszanego w ramach w I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZGKP.ZP.271.5.2016
Wyniki postępowań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: Opracowanie Analizy finansowej i ekonomicznej dla lidera projektu flagowego: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu zgłaszanego w ramach w w I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja