Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

 

Nazwa projektu: Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna

Nr projektu: RPMP.06.02.00-12-0003/15

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 27.10.2016 r.
Wartość projektu: 863 140,01 zł
Koszty kwalifikowane: 853 300,01 zł
Kwota dofinansowania:  725 305,00 zł (85,00% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny: 127 995,01 zł (koszty kwalifikowalne) i 9 840,00 zł (koszty niekwalifikowalne)
Jednostka realizująca: Związek Gmin Krynicko – Popradzkich
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 15.11.2019 r.

Zrealizowano zakładane cele projektu i osiągnięto założone wskaźniki. ZGKP w ramach uzyskanych oszczędności zrealizował dodatkowe zadanie w ramach projektu  pn. „opracowanie dokumentacji-prognoza oddziaływania na środowisko, dla planów inwestycyjnych samorządów określonych w dokumencie „Program rozwoju popradzkich gmin  w oparciu o rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej”. Przekazano także gminą uczestniczącym w projekcie fotopułapki, które mogą być wykorzystanie do monitorowania wg. potrzeb.

CELE PROJEKTU

Głównym przedmiotem projektu było jak najpełniejsze rozpoznanie zasobów przyrodniczych, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którego obszar obejmuje Gminy będące członkami ZGKP. Wyniki badań zostaną przedstawienie społeczeństwu w ramach poszerzania wiedzy ekologicznej, o formach ochrony przyrody znajdujących się na przedmiotowym obszarze. W ramach prac badawczych zostało rozmieszczonych 100 kompletów sprzętu rejestrującego tzw. foto pułapek, które dedykowane były do długotrwałej obserwacji i monitoringu otoczenia zarówno w dzień jak i w nocy, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Foto pułapki posiadały kamuflujące barwy, co zapewnia łatwe ukrycie ich w lesie i prowadzenie dyskretnego monitorowania otoczenia. W momencie wykrycia ruchu (zwierzęcia) foto pułapka wykonywała zdjęcie i automatycznie wysyłała je do specjalnego modułu zbiorczego. Oprócz montażu foto pułapek w miejscach najbardziej „wrażliwych” przyrodniczo, wskazanych przez właścicieli terenu, oraz specjalistów wykonawcy, przeprowadzono badania terenowe, które trwały przez okres dwunastu miesięcy. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe informacje dotyczące pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin i rozrodczego u zwierząt. Badania zostały przeprowadzone w zakresie inwentaryzacji: szaty roślinnej (flory, mszaków, grzybów i porostów; gatunków i siedlisk chronionych) oraz wybranych grup bezkręgowców i kręgowców przez grupę specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie do wykonywania takich zadań. W wyniku 12-miesięcznej pracy foto pułapek oraz informacji uzyskanych bezpośrednio z badań terenowych, a także analizy porównawczej specjalistycznej literatury, przygotowano finalny dokument, który stanowi:

• inwentaryzacja;

• mapy;

• warstwy GIS;

• dokumentacja fotograficzna.

Zaplanowane działania prowadzono celem zebrania informacji o obszarze objętym projektem, co ma skutkować poprawą ochrony różnorodności biologicznej oraz pozwoli efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne regionu. Zakładanym rezultatem jest poprawa warunków umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego.

Pozyskane dane w zamierzeniu będą wykorzystane do celów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografie i inne) dla potencjalnych inwestycji. Obszar pomiędzy Krynicą Zdrój, Wierchomlą Wielką, Złockiem i Tyliczem – centralny obszar Pasma Jaworzyny (planowany obszar inwestycyjny), objęty był bardziej szczegółowymi badaniami, głównie poprzez zagęszczenie pól badawczych.

Status projektu: zakończony.

POBIERZ INFORMATOR